Державне управління справами

Державне управління справами оголошує конкурс для зайняття вакантної посади директора Державного підприємства «Санаторій «Моршинський»

1. Правові підстави проведення конкурсу: Основи законодавства України про охорону здоров’я, Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 (далі ‒ Порядок).

 

2. Найменування підприємства: Державне підприємство «Санаторій «Моршинський».

 

3. Юридичне та фактичне місцезнаходження підприємства: Львівська обл., м. Моршин, вул. Джерельна, 5.

 

4. Основні напрями діяльності підприємства: організація лікування і відпочинку громадян; медична практика; туристичні, екскурсійні, послуги; медична реабілітація і профілактика захворювань; виконання наукової і практичної роботи з питань розробки та впровадження нових ефективних методів діагностики і лікування.

 

5. Статут Державного підприємства «Санаторій «Моршинський»

 

6. Структура Державного підприємства «Санаторій «Моршинський»:

Апарат управління

Відділ бухгалтерського обліку

Відділ кадрів

Відділ маркетингу

Медичне відділення

Лікувально-діагностичний центр

Їдальня

Господарська служба

Технічна служба.

 

7. Державне підприємство «Санаторій «Моршинський» здійснює свою діяльність за рахунок госпрозрахунку.

 

8. Дата початку, кінцевий строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі: документи приймаються з 26 серпня по 08 вересня 2020 року за адресою: 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, к. 702, Державне управління справами, конкурсна комісія для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Державного підприємства «Санаторій «Моршинський».

 

9. Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: телефон для довідок: (044) 255-78-45, електронна пошта: zina@dus.gov.ua.

 

10. Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі особисто або надсилаються поштою, вимоги щодо їх оформлення:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія (у випадках, визначених законодавством);

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку;

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку;

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді (конверті).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 

11. Вимоги до претендента

 

Загальні вимоги:

Вища освіта другого рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки», або «Охорона здоров'я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров'я»;

стаж роботи на керівних посадах у медичній сфері та /або сфері охорони здоров’я не менше 10 років;

вільне володіння державною мовою.

 

Вимоги до професійної компетентності:

- знання законодавства (Конституція України, Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон України «Про управління об’єктами державної власності», Закон України «Про запобігання корупції», нормативно-правові акти, що регламентують діяльність закладів охорони  здоров’я тощо);

- вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів діяльності і розвитку державного підприємства та встановлення його чітких цілей і завдань;

- ініціювання змін, орієнтація на досягнення результатів;

- вміння впевнено виступати перед аудиторією, чітко, послідовно, аргументовано та ефективно доводити свою точку зору;

- вміння та досвід у запобіганні та ефективному подоланні перешкод;

- здатність до аналізу ситуації;

- здатність та досвід у прийнятті оптимальних рішень в стресових ситуаціях;

- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки

 

12. Вимоги до конкурсної пропозиції

Конкурсна пропозиція повинна містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Конкурсна пропозиція подається в окремому запечатаному конверті.

 

13. Умови оплати праці керівника підприємства із зазначенням істотних умов контракту.

 

Посадовий оклад та інші істотні умови контракту визначаються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року. № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств».

 

14. Дата і місце проведення конкурсного відбору

 

Про дату й місце початку проведення конкурсного відбору буде повідомлено додатково.