Державне управління справами

Державне управління справами оголошує конкурс на зайняття вакантної посади генерального директора Державного лікувально-профілактичного закладу “Санаторій імені М. О. Семашка”

1. Правові підстави проведення конкурсу: Основи законодавства України про охорону здоров’я, Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 (далі ‒ Порядок).

 

2. Найменування підприємства: Державний лікувально-профілактичний  заклад “Санаторій імені М. О. Семашка”.

 

3. Юридичне та фактичне місцезнаходження підприємства:

357707, Російська Федерація, Ставропольський край, м. Кисловодськ, просп. Леніна, буд. 12-14, провул. Бородинський, буд. 5.

 

4. Основні напрями діяльності підприємства: задоволення суспільної потреби в медичному обслуговуванні населення, надання медичної допомоги населенню та здійснення санаторно-курортного забезпечення, проведення профілактичної та санітарно-інформаційної роботи серед населення, забезпечення діагностики, лікування і відпочинку з використанням переважно природних лікувальних факторів.

 

5. Статут Державного лікувально-профілактичного закладу “Санаторій імені М. О. Семашка”

 

6. Структура Державного лікувально-профілактичного закладу “Санаторій імені М. О. Семашка”:

Адміністративно-управлінський апарат

Бухгалтерія

Відділ маркетингу

Відділ кадрів

Терапевтичне відділення

Лікувально-діагностичне відділення

Приймальне відділення

Харчоблок

Культурно-масовий відділ та сервісне обслуговування

Господарська служба

Санаторій “Україна”.

 

7. Державний лікувально-профілактичний заклад “Санаторій імені М. О. Семашка” здійснює свою діяльність на основі госпрозрахунку.

 

8. Дата початку, кінцевий строк і адреса приймання документів для участі у конкурсі: документи приймаються з 24 вересня по 23 жовтня 2021 року за адресою: 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, Державне управління справами, конкурсна комісія для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади генерального директора Державного лікувально-профілактичного закладу “Санаторій імені М. О. Семашка”.

 

9. Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: телефон для довідок: (044) 255-78-45, електронна пошта: zina@dus.gov.ua.

 

10. Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі особисто або надсилаються поштою, вимоги щодо їх оформлення:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку;

3) резюме в довільній формі;

4) автобіографія (у випадках, визначених законодавством);

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку;

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше ніж 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції” вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку;

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно з додатком 4 до Порядку;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції”).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді (конверті).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності та репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 

11. Вимоги до претендента

 

Загальні вимоги:

  • вища освіта другого рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань “Управління та адміністрування” або “Публічне управління та адміністрування”, або “Право”, або “Соціальні та поведінкові науки”, або “Гуманітарні науки”, або “Охорона здоров’я” та спеціалізацією “Організація і управління охороною здоров’я”;
  • стаж роботи на керівних посадах не менше 10 років, а також у закладах охорони здоров’я не менше 5 років;
  • вільне володіння державною мовою.

 

Вимоги до професійної компетентності:

- знання законодавства (Конституція України, Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон України “Про управління об’єктами державної власності”, Закон України “Про запобігання корупції”, нормативно-правові акти, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я тощо);

- вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів діяльності і розвитку державного підприємства та встановлення його чітких цілей і завдань;

- ініціювання змін, орієнтація на досягнення результатів;

- вміння впевнено виступати перед аудиторією, чітко, послідовно, аргументовано та ефективно доводити свою точку зору;

- вміння та досвід у запобіганні та ефективному подоланні перешкод;

- здатність до аналізу ситуації;

- здатність та досвід у прийнятті оптимальних рішень в стресових ситуаціях;

- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.

 

12. Вимоги до конкурсної пропозиції

Конкурсна пропозиція має містити проєкт плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Конкурсна пропозиція подається в окремому запечатаному конверті.

 

13. Умови оплати праці керівника підприємства із зазначенням істотних умов контракту

Посадовий оклад та інші істотні умови контракту визначаються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859 “Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств”.

 

14. Дата і місце проведення конкурсного відбору

Про дату й місце проведення конкурсного відбору буде повідомлено додатково.